Adatvédelem
Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a bernstein.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során, önkéntesen megadott (üzenetben, e-mailben vagy önéletrajzban foglalt) és a weboldal üzemeltetője továbbá a Bernstein Kft számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az oldal felhasználója által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalhoz esetlegesen kapcsolódó kommentekben, vagy az oldalon kívül.

Adatok
A bernstein.hu oldal használata során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére e jogszabály rendelkezései az irányadóak.Név, e-mail cím, lakóhely, szakmai önéletrajz adatai: személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, a pályázati anyagokhoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni. A felhasználóknak lehetősége van a weboldalon keresztül a Bernstein Kft személyügyi osztálya számára üzenetet küldeni. Ezen üzenetekben lehetőség van Állásért folyamodni, Önéletrajzot küldeni. Amennyiben a felhasználó személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult. Ezen túlmenően fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy a felhasználó személyes vagy különös személyes adatait előzetes bejelentés nélkül haladéktalanul törölje.

A felhasználó az adatközléssel egyidejűleg kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a felhasználó által közölt adatait kezelje.

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltató jogosult eljárni, ezzel kapcsolatosan az Adatkezelő a saját felelősségét kizárja.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Cookie használat
Adatkezelési tájékoztató a weboldalon elhelyezett sütik használatáról
Kamerarendszer által rögzített felvételre vonatkozó adatkezelési tájékoztató